Điều khoản sử dụng ứng dụng GgAdmin

Việc bạn sử dụng ứng dụng GgAdmin đồng nghĩa bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý, xin ngừng sử dụng ứng dụng này. Bạn sử dụng, khai thác ứng dụng này với sự đồng ý của tác giả. Bạn không được sửa đổi mã nguồn […]

Chính sách riêng tư của ứng dụng GgAdmin

Việc bạn sử dụng ứng dụng GgAdmin đồng nghĩa bạn đã đồng ý với các chính sách riêng tư dưới đây. Nếu bạn không đồng ý, xin ngừng sử dụng ứng dụng này. Chương trình (CT) chỉ chạy được khi bạn đồng ý cho phép nó thực thi các quyền sau: Allow this application to […]